Eesti Kenneliidu näituste eeskiri

 

Eesti Kennelliit

Võetud vastu EKL Juhatuse poolt 14.10.2004.a protokoll nr 10.

Kinnitatud EKL Volinike kogu poolt 20.11.2004 protokoll nr 4.

Kehtivad alates 15.02.2005.a.

0. Definitsioonid

CACIB - "Certificat d'Aptitude au Championnat Internationale de Beauté de la F.C.I." - Rahvusvahelise Välimikutšempioni Kandidaadi Sertifikaat.

SERT - Eesti Välimikutšempioni Kandidaadi Sertifikaat.

JUN SERT – Eesti Juuniortšempioni Kandidaadi sertifikaat

Rahvusvaheline näitus - Eesti Kennelliidu (EKL) kalenderplaani kantud ning Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni (Fédération Cynologique Internationale - F.C.I.) poolt kinnitatud kõikide F.C.I. poolt tunnustatud koeratõugude näitus. Rahvusvahelisel näitusel võistlevad koerad CACIB-i, SERT-i ning JUN SERT-i omistamise eest.

Rahvuslik näitus - Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud kõikide EKL poolt tunnustatud koeratõugude näitus. Rahvuslikul näitusel võistlevad koerad SERT-i ning JUN SERT-i omistamise eest.

Rühmanäitus – Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud ühe või kahe FCI rühma näitus. Rühmanäitustel võistlevad koerad SERT-i ning JUN SERT-i omistamise eest.

Erinäitus - Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud ühe või mitme EKL poolt tunnustatud koeratõu näitus. Erinäitustel võistlevad koerad SERT-i ning JUN SERT-i omistamise eest. Erinäitusel võib korraldada mitteametlike lisavõistluseid, mis võivad olla kantud näituse kataloogi.

1. Üldsätted

1.1          Käesolevad eeskirjad kehtivad kõikidel Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud näitustel.

1.2          Näituste kinnitamine.

1.2.1       Näituste kinnitamisel lähtub EKL Juhatus taotleja eelmistel näitustel osalenud koerte arvust ning näituse korraldamise kvaliteedist.

1.2.2       Juhul, kui näituse korraldamises täheldatakse tõsiseid puudujääke, võib EKL Juhatus keelduda antud organisatsiooni poolt korraldatavate näitus(te) kandmisest EKL näituste järgneva aasta kalenderplaani ja/või selle (need) kustutada juba kinnitatud näituste kalenderplaanist.

2. Taotlemine

2.1          Igal Eesti Kennelliidu liikmesorganisatsioonil on vastavalt oma põhikirjale õigus taotleda ja korraldada üks näitus aastas. Kõikidel EKL liikmesorganisatsioonidel on õigus taotleda lisanäitusi.

2.2         Rahvusvaheline näitus.

2.2.1       Eesti Kennelliidu juhatus otsustab rahvusvaheliste näituste hulga ja nende korraldamise õiguse, kas püsiva nimekirja alusel või järgemööda

2.2.2       Rahvusvahelise näituse korraldamise õigust võib taotleda piirkondlik kennelorganisatsioon.

2.3          Rahvuslik näitus.

2.3.1       Eesti Kennelliidu juhatus otsustab rahvuslike näituste hulga ja nende korraldamise õiguse.

2.3.2       Rahvusliku näituse korraldamise õigust võib taotleda piirkondlik kennelorganisatsioon ja/või organisatsioon, kelle tegevusalas on tõuge mitmest tõurühmast. Nendega võib olla liitunud tõuühinguid.

2.4          Rühmanäitus.

2.4.1       Eesti Kennelliidu juhatus otsustab rühmanäituste hulga ja nende korraldamise õiguse.

2.4.2       Rühmanäituse korraldamise taotluse saab esitada:

 •  piirkondlikud kennelorganisatsioon;

 •  tõuorganisatsioon või tõuorganisatsioonid koos oma tõu või tõugude rühma piires. Soovi korral võib kaasata veel ühe FCI tõurühma.

2.5          Erinäitus

2.5.1       Eesti Kennelliidu juhatus otsustab erinäituste hulga ja nende korraldamise õiguse.

2.5.2       Erinäituse korraldamise taotluse saab esitada tõuorganisatsioon tõule või tõugudele, millega ta  põhikirjaliselt tegeleb. Tõud ei pea kuuluma samasse FCI rühma.

2.6          Rahvusvahelise näituse korraldamise taotlus tuleb esitada EKL Juhatusele vähemalt üks aasta ja kolm kuu enne soovitud kuupäeva, kuid mitte varem, kui  neli aastat ette. EKL Juhatuse poolt heakskiidetud taotluse esitab Eesti Kennelliit F.C.I.-le kinnitamiseks.

2.7          Liikmesorganisatsiooni rahvusvahelise näituse kalenderplaani kandmise otsustab EKL Juhatus pärast seda, kui EKL poolt korraldatavad näitused on kalenderplaani kantud.

2.8          Rahvusliku, rühma- või erinäituse korraldamise taotlus tuleb esitada EKL Juhatusele hiljemalt näitusele eelneva aasta 1. juuliks, kuid mitte varem, kui kaks aastat ette.

2.9          Näituse korraldaja peab kooskõlastama näituse taotluse kohaliku omavalitsusega ning veterinaarteenistusega seadusega kehtestatud korras.

2.10        Näituse võib ära jätta, muuta kinnitatud kuupäevi või toimumise kohta ainult EKL Juhatuse nõusolekul.

2.11        Juhul kui näitus tuleb ära jätta, peab näituse korraldaja osaliselt tagastama juba makstud osalemistasud.

3. Piirangud

3.1         Rahvusvahelist näitust ei või läbi viia päeval, mil Euroopas toimub Maailma- või Euroopa näitus.

3.2         Ühel ja samal päeval ei tohi toimuda kahte kõikide tõugude näitust. Ühel nädalavahetusel tohib korraldada kahte kõikide tõugude näitust, juhul kui samal päeval hinnatavad tõurühmad ei kattu.

3.3         Eri- või rühmanäituse võib kinnitada rahvusvahelise või rahvusliku näitusega samale nädalavahetusele tingimusel, et tõu hindamine toimub erinevatel päevadel. Kennelliidu juhatus otsustab erandeid.

4. Erinõuded koerte registreerimisele

4.1        Rahvusvahelisel näitusel võivad osaleda ainult koerad F.C.I. poolt tunnustatud koeratõud. Rahvuslikel-, rühma- ja erinäitustel võivad lisaks F.C.I. poolt tunnustatud koeratõugudele osaleda ka koerad EKL poolt tunnustatud koeratõud.

4.2        Näitustel peab kinni pidama F.C.I. koeratõugude klassifikatsioonist.

4.3        Näitusel esitatav koer peab olema registreeritud F.C.I. liikmesriigi või F.C.I. poolt tunnustatud mitteliikmesriigi tõuregistris või selle lisas (eriregistris).

4.4        Näitusele ei tohi registreerida koera, kellel endal või tema omanikul lasub F.C.I. liikmes- või partnerriigis määratud näitusel osalemise keeld. Need nimekirjad asuvad EKL büroos.

4.5        Näituse toimkond peab tagastama registreerimistasu koera surma korral veterinaari tõendi alusel. Samuti tuleb tagastada registreerimistasu omanikele, kelle koeri ei tohi kohtunik hinnata.

5. Erinõuded osalemisele

5.1         Kõik näitustel osalevad koerad peavad olema märgistatud loetava ID-tätoveeringuga või mikrokiibiga. Näitust korraldav organisatsioon peab tagama märgistuse kontrolli.

5.2         Koer peab olema vaktsineeritud vastavalt veterinaarteenistuse ja Eesti Kennelliidu nõuetele.

5.3         Näitusel ei tohi osaleda haiged, lonkavad, kurdid, munandi atroofiaga koerad, nähtavalt tiined või imetavad emased koerad.

5.4         Näitusel hinnatakse võrdselt nii kupeeritud kui ka kupeerimata sabade ja/või kõrvadega koeri.

5.5         Keelatud on koera naha, karvkatte ja ninapeegli käsitlemine selliste ainetega, mis mõjutavad nende värvust ja/või struktuuri.

5.6         Näituse territooriumil on keelatud koerte trimmimine ja pügamine, v.a näituse korraldaja poolt selleks ettenähtud alal.

5.7         Näituse toimkonna liikmed ja näitusel töötavad inimesed ei või antud näitusel esitada koera. 

6. Näituse kataloog

6.1         Näituste tähistamine kataloogidel.

6.1.1      Rahvusvaheline näitus:

"F.C.I. CACIB õigusega rahvusvaheline koertenäitus - International Dog Show with attribution of the CACIB of the F.C.I.".

Näituse kataloogi esikaanel peavad nähtaval kohal olema F.C.I. ning EKL logod ja tekst "Rahvusvaheline Künoloogiline Föderatsioon - Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)".

6.1.2       Rahvuslik näitus:

"Sertifikaadiõigusega rahvuslik koertenäitus".

Näituse kataloogi esikaanel peab nähtaval kohal olema EKL logo ja tekst "Eesti Kennelliit".

6.1.3       Rühmanäitus:

"Sertifikaadiõigusega rühmanäitus".

Näituse kataloogi esikaanel peab nähtaval kohal olema EKL logo ja tekst: "Eesti Kennelliit".

6.1.4       Erinäitus:

"Sertifikaadiõigusega erinäitus".

Näituse kataloogi esikaanel peab nähtaval kohal olema EKL logo ja tekst: "Eesti Kennelliit". 

6.2         Näituse kataloog peab sisaldama näitusel esitatavate tõugude nimekirja ja infot vähemalt eesti ja inglise keeltes.

6.3         Kataloogis avaldatakse kaebuse esitamise kord ja kautsjoni suurus, mis ei või olla suurem, kui kahekordne registreerimistasu.

6.4         Kataloogis peab olema klasside järjestus järgmine:

 •  kutsikaklass (6-9 kuud)

 •  juuniori klass (9-18 kuust)

 •  veterani klass (alates 8. aastast)

 •  noorte klass (15-24 kuud)

 •  avaklass (alates 15 kuust)

 •  tšempioniklass (alates 15 kuust)

 •  kasutusklass (alates15 kuust)

 •  järglasteklass

 •  kasvatajateklass

 •  paarid

 6.5        Iga koera kohta peavad kataloogis olema järgmised andmed:

 •  nimi,

 •  omistatud tiitlid;

 •  registrinumber;

 •  sünnikuupäev;

 •  ID-number (tätoveering või kiibi kood);

 •  vanemate nimed;

 •  vanematele omistatud tiitlid;

 •  kasvataja nimi;

 •  omaniku nimi ja aadress.

6.6         Kataloogis võib avaldada ainult ametlikult kinnitatud rahvusvaheliste- ja rahvustšempionide tiitleid ning teisi tiitleid ( kuni 50 tähemärki ).

6.7         Kui koerale on omistatud vähemalt 7 riigi tšempioni tiitlid või 7 riigi võitja tiitlit, siis võib kataloogis kasutada väljendit MULTI CH või MULTI W.

6.8         Tehnilistel põhjustel kataloogi kandmata koeri hinnatakse näituse toimkonna loal.

7. Hindamisklassid

7.1         Koera võib registreerida ainult ühte klassi, v.a. kasvatajaklass, järglaste klass ja paaride võistlus; ning näitust korraldava toimkonna poolt määratud ajani.

7.2         Näitustel tunnustatakse järgmisi klasse:

7.2.1      Klassid, kus võisteldakse SERT-i ja CACIB-i omistamise eest (CACIB ainult rahvusvahelisel näitusel):

 •  noorteklass (15-24 kuud)

 •  avaklass (alates 15 kuust),

 •  kasutusklass (alates 15 kuust),

 •  tšempioniklass (alates 15 kuust).

7.2.2      Klassid, kus võisteldakse JUN-SERT-i omistamise eest:

 •  juunioriklass (9-18 kuud)

7.2.3      Klassid, kus ei võistelda SERT-i , JUN-SERT-i ega CACIB-i omistamise eest:

 •  kutsikaklass (6 kuni 9 kuud),

 •  veteraniklass (üle 8 aasta),

7.2.4      Kasvatajaklass

 •  Võisteldakse näituse parima kasvataja nimetusele. Kasvataja saab võistelda igas tõus vaid ühe rühmaga.

7.2.5      Järglasteklass

 •  Võisteldakse näituse parima järglasteklassi nimetusele.

7.2.6      Paaride võistlus     

 •  Võisteldakse näituse parima paari nimetusele.

  7.3       Vanust määravaks kuupäevaks on päev enne näituse esimest päeva.

7.4         Kasutusklass on ainult tõugudel, kellel on F.C.I. poolt nõutavad töökatsed ning jooksuvõistlustele lubatud tõugudele. Töötõu kasutusklassi registreerimiseks tuleb:

 •  Rahvusvahelise näituse korral registreerimislehele lisada koopia F.C.I. sertifikaadist või väljavõte jooksuvõistluse võistlusraamatust, mis sisaldab nii koera omaniku või valdaja alalise elukohamaa kinnitust katsete läbimise kohta kui ka katsete üksikasju. Töökatsete tulemus peab olema vastavuses F.C.I. normatiividega.

 •  Rahvusliku, eri või rühmanäituse korral lisada registreerimislehele koopia F.C.I. või EKL töösertifikaadist või väljavõte jooksuvõistluse võistlusraamatust, mis sisaldab nii koera omaniku või valdaja alalise elukohamaa kinnitust katsete läbimise kohta kui ka katsete üksikasju.

7.5         Tšempioniklassi registreerimiseks peab registreerimislehele olema lisatud koopia ühest järgnevatest tunnistustest:

 •  F.C.I. rahvusvaheline tšempion,

 •  F.C.I. poolt tunnustatud riigi rahvustšempion.

 8. Hinded ja kohad

8.1         Kohtuniku antud hinded peavad vastama järgmisele määratlusele:

8.1.1      Hinde "SUUREPÄRANE" (SP, sertifikaadivääriline, roosa lint) võib anda koerale, kes on väga lähedal standardis kirjeldatud ideaalile. Koer on suurepärases füüsilises vormis, harmoonilise ja tasakaaluka iseloomuga, oivalise kehahoiaku ning oma sugupoolele iseloomuliku välimusega. Koera väljapaistvad tõuomadused lubavad jätta tähelepanuta vähetähtsaid kõrvalekaldeid standardist.

8.1.2      Hinde "VÄGA HEA" (VH, punane lint) võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, on tasakaalustatud proportsioonidega ja heas seisundis. Vähesed väiksemad puudused on lubatud. Selle hinde võib anda koerale, kes on oma tõu väljapaistev esindaja.

8.1.3      Hinde "HEA" (H, sinine lint) võib anda koerale, kes vastab oma tõu tüübile, kuid kellel on vigu - eeldusel, et neid ei ole varjatud.

8.1.4      Hinde "RAHULDAV" (R, kollane lint) võib anda koerale, kes vastab piisavalt oma tõule, kuid kellel puuduvad tõu üldtunnustatud jooned, või kelle füüsiline seisund jätab soovida.

8.1.5      Hinne "DISKVALIFITSEERITUD" (0, hall lint) antakse koerale, kes ei vasta standardiga määratud tüübile; koera käitumine ei sobi ilmselgelt sellele tõule (on agressiivne); kellel on ebanormaalsed munandid, hammaste- või hambumuse anomaaliad; kelle värvus või karvkate on puudulik või kes on ilmselgelt albiinod. Selle hinde võib anda ka koerale, kelle tõule iseloomulik tunnus on sedavõrd tugev, et see ohustab tema tervist. Antud hinne antakse koertele, kellel on tõustandardis märgitud tõsised või diskvalifitseerivad vead.

8.1.6      Koerad, kellele ei saa anda ühtegi ülalmainitud hinnet, saadetakse ringist välja märkusega "EI VÕI HINNATA" (EVH, pruun lint). See määratakse koerale, kes ei liigu, hüppab pidevalt händleri najale või püüab ringist välja minna, mis teeb võimatuks liikumise hindamise; või siis, kui koer ei lase end kohtunikul vaadata, teeb võimatuks hammaste, hambumuse, anatoomia, saba või munandite kontrollimise. Samuti tehakse see märge juhul, kui ilmneb mõni operatsioon või võte, mis viitab pettusele. Nimetatud hinnang antakse ka siis, kui kohtunikul on piisavalt põhjust kahtlustada operatsioone, mida on tehtud koera algseisundi korrigeerimiseks (nt. silmalau, kõrvade või saba puhul). Nimetatud märkuse põhjus peab olema toodud kirjelduslehel. 

8.2         Võistlustel omistatud kohtadele vastavad järgmised lindid:

             1. koht - punane lint,

             2. koht - sinine lint,

             3. koht - kollane lint,

             4. koht - roheline lint.

8.3         Võistlustel väljastatavad rosetid ja kaardid:

CACIB - valge rosett valgete paeltega, kandideerimiskaardil roseti kujutis ja tekst "C.A.C.I.B. - Subject to confirmation by the F.C.I.";

Reserv CACIB (RES-CACIB) - oranž rosett oranžide paeltega, kandideerimiskaardil roseti kujutis ja tekst "RES-C.A.C.I.B. - Subject to confirmation by the F.C.I.";

Sertifikaat (SERT) - sinise välimise ringi ja valge sisemise ringiga rosett sini-must-valge või sinise, musta ja valge paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst "Sertifikaat - Certificate";

Juuniorsertifikaat (JUN SERT) - sinise välimise ja valge sisemise ringiga rosett, sinise ja valge alapaelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst “Juuniorsertifikaat – Junior Certificate”;

Tõu parim (TP) - punase välimise ringi ja kollase sisemise ringiga rosett punase ja kollase paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst "Tõu parim - Best of Breed";

Vastassugupoole parim (VSP) - rohelise välimise ringi ja valge sisemise ringiga rosett valge ja rohelise paelaga, kaardil roseti kujutis ja kiri "Vastassugupoole parim - Best of Opposite Sex"

Tõu parim juunior (TP J) - sinise välimise ringi ja punase sisemise ringiga rosett punase ja sinise paelaga, kaardil roseti kujutis ja kiri "Tõu parim juunior - Best of Breed Junior";

Vastassugupoole parim juunior (VSPJ) - sinise välimise ringi ja rohelise sisemise ringiga rosett rohelise ja sinise paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst "Vastassugupoole parim juunior - Best Junior of Opposite Sex";

Tõu parim veteran (TPV) - tumelilla välimise ringi ja punase sisemise ringiga rosett punase ja tumelilla paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst "Tõu parim veteran – Best of Breed Veteran";

Vastassugupoole parim veteran (VSPV) - tumelilla välimise ringi ja rohelise sisemise ringiga rosett rohelise ja tumelilla paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst "Vastassugupoole parim veteran - Best Veteran of Opposite Sex";

Tõu parim kutsikas (TPK) - helelilla välimise ringi ja punase sisemise ringiga rosett punase ja helelilla paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst "Tõu parim kutsikas – Best of Breed Puppy";

Vastassugupoole parim kutsikas (VSPK) - helelilla välimise ringi ja rohelise sisemise ringiga rosett rohelise ja helelilla paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst "Vastassugupoole parim kutsikas - Best Puppy of Opposite Sex".

Eriauhind (EAH) helelilla välimise ringi ja tumelilla sisemise ringiga rosett helelilla ja tumelilla paelaga, kaardil roseti kujutis ja tekst „Eriauhind – Promotion Price“

8.4         Näitusel antavad rosetid peavad vastama EKL kalenderplaanis kinnitatud näitustel kasutatavate  rosettide standardile (Lisa 1).

8.5         Väljastatud kaardil peab olema märgitud näituse toimumise koht ja aeg, koera number kataloogis ning kohtuniku allkiri või tema pitsati jäljend.

9. Tiitlid ja esildised

9.1         Rahvusvahelisel näitusel teeb kohtunik CACIB-i määramise ettepaneku lähtudes järgmistest reeglitest:

9.1.1      CACIB omistatakse vastavalt F.C.I. tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele.

9.1.2      CACIB-i või RES-CACIB-i omistamisel ei pea kohtunik kontrollima koera vastavust F.C.I tõuraamatu registreerimise tingimustele. 

9.2         Sertifikaatide omistamine:

9.2.1      SERT ja JUN SERT omistatakse vastavalt F.C.I. või EKL-i tõujaotusele eraldi mõlema sugupoole esindajatele.

10. Ringide töö korraldamine

10.1       Igale näitusel osalenud koerale tuleb teha kirjeldus.

10.2       Näituse toimkond peab näitusel tagama kirjelduslehtede tõlkimise eesti keelde.

10.3       Näituse toimkond peab tagama, et tõugude hindamised ning kõik muud võistlused ei algaks enne väljakuulutatud aega.

10.4       Igas ringis peab olema kirjutamiseks sobiv laud, toolid ja laud väikesekasvuliste tõugude hindamiseks.

10.5       Ringi töötajatele peavad olema tagatud kerged suupisted, karastusjoogid ning kuumad joogid.

10.6       Kutsikaklass

10.6.1    Esmalt kirjeldatakse isased ning siis emased kutsikad. Kutsikatele hindeid ei anta. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras.

10.6.2    Pärast kirjeldamist kutsutakse kõik kutsikad ringi tagasi, isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad kataloogi numbrite järjekorras. Seejärel järjestab kohtunik neli parimat kutsikat, kellele ta võib määrata ERIAUHINNA.

10.6.3    Esimeseks tulnud isase ja emase kutsika seast, kellele on omistatud ERIAUHIND, valitakse tõu parim kutsikas (TP-KUTS) (kes osaleb Näituse Päeva Parima Kutsika võistlusel) ning vastassugupoole parim kutsikas (VSP-KUTS).

10.7       Juunioriklass

10.7.1    Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse isased ning siis emased koerad. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras.

10.7.2    Võistlust jätkavad koerad hinnetega "SUUREPÄRANE"  ja "VÄGA HEA", isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad  kataloogi numbrite järjekorras esmalt hindega "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat koera.

10.7.3    Kohtunik omistab JUN SERT-i esimeseks tulnud isasele ja emasele koerale, kes on saanud hinde “SUUREPÄRANE”. Juhul, kui sellel koeral on juba Eesti Juuniortšempioni tiitel või ta ei saa JUN SERT-i vastu võtta, omistatakse JUN SERT järgmisele hindega “SUUREPÄRANE” koerale, kellel on õigus JUN SERT-i vastu võtta.

10.7.4    Sugupoole parima võistluses esimeseks tulnud hindega “SUUREPÄRANE” isane ja emane juuniorkoerad võistlevad omavahel “Tõu Parima Juuniori” (TP J) nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Juunior” (VSP J).  Tõu Parim Juunior võistleb Näituse Päeva Parima Juuniori nimetusele.

10.8       Noorteklass, avaklass, kasutusklass, tšempioniklass

10.8.1    Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse kõikide klasside isased ning seejärel emased koerad. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras.

10.8.2    Võistlust jätkavad koerad hinnetega „SUUREPÄRANE“  ja VÄGA HEA“, isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad kataloogi numbrite järjekorras esmalt hindega "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat koera.

10.9       Sertifikaadiring

10.9.1    Sertifikaadiringis osalevad hindega   “SUUREPÄRANE” 1-4 koha saavutanud noorteklassi, avaklassi, kasutusklassi ja tšempioniklassi koerad.

10.9.2    Ringikorraldaja reastab koerad oma klassis saavutatud kohtade järjekorras esmalt noorteklassi, siis avaklassi, kasutusklassi ja lõpuks tšempioniklassi koerad. Seejärel järjestab kohtunik neli paremat koera.

10.9.3    Kohtunik võib CACIB-i omistada koerale, kes on saavutanud 1. koha (isased ja emased eraldi). Sellel juhul võib ta 2. koha saavutanud koerale omistada RES-CACIB-i.

10.9.4    Kui esimene koer ei saa SERT-i vastu võtta siirdub SERT alanevalt kuni koerani, kes saab SERT-i vastu võtta.

10.9.5    Kui ükski neljast koerast ei saa SERT-i vastu võtta, siis jätkatakse sertifikaadiringis osalevate koerte järjestust kuni koerani, kes saab SERT-i vastu võtta.

10.10     Veteraniklass

10.10.1  Esmalt kirjeldatakse ja hinnatakse isased ning siis emased koerad. Koerad kutsutakse ringi kataloogi numbrite järjekorras. 

10.10.2  Võistlust jätkavad koerad hinnetega „SUUREPÄRANE“  ja VÄGA HEA“, isased ja emased eraldi. Ringikorraldaja reastab koerad kataloogi numbrite järjekorras esmalt hindega "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat koera.

10.10.3  Sugupoole parima võistluses esimeseks tulnud hindega “SUUREPÄRANE” isane ja emane veterankoer võistlevad omavahel “Tõu Parima Veterani” (TP-VET ) nimetusele. Teiseks jäänud koer saab nimetuse “Vastassugupoole Parim Veteran” (VSP-VET).  Tõu Parim Veteran võistleb Näituse Päeva Parima Veterani nimetusele.

10.11     Sugupoole parima võistlus

10.11.1  Juuniorklassi, sertifikaadiringi ja veteraniklassi hindega “SUUREPÄRANE”   1-4 kohale tulnud koertest järjestab kohtunik neli paremat koera (isased ja emased eraldi). Esimeseks tulnud isane ja emane koer võistlevad  "tõu parima" (TP) nimetusele. Tõu parim koer osaleb näituse rühmavõistlustel. Teiseks jäänud koer saab nimetusele "vastassugupoole parim" (VSP).

10.12     Kasvatajaklass

10.12.1  Klassis hinnatakse ühe kasvataja või kenneli samatõulist 4-koeralist rühma, kes on pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist ning antud näitusel saavutanud vähemalt hinde "VÄGA HEA". Klassis ei saa osaleda kutsikad.

10.12.2  Igale koerterühmale tehakse kirjeldus ning antakse hinne.

10.12.3  Võistlust jätkavad rühmad hinnetega „SUUREPÄRANE“  ja VÄGA HEA“. Ringikorraldaja reastab rühmad kataloogi numbrite järjekorras, esmalt "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat rühma.

10.12.4  Hindega "SUUREPÄRANE" esimeseks tulnud rühm osaleb näituse parima kasvatajaklassi võistlusel.

10.13     Järglasteklass

10.13.1  Klassis hinnatakse isast või emast aretuskoera koos nelja järglasega, kes on pärit vähemalt kahest erinevast kombinatsioonist ning antud näitusel saavutanud vähemalt hinde "VÄGA HEA". Klassis ei saa osaleda kutsikad. Aretuskoer ei pea osalema näituse võistlusklassis.

10.13.2  Igale koerterühmale tehakse kirjeldus ning antakse hinne.

10.13.3  Võistlust jätkavad rühmad hinnetega "SUUREPÄRANE" ja "VÄGA HEA". Ringikorraldaja reastab rühmad kataloogi numbrite järjekorras, esmalt "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat rühma.

10.13.4  Hindega "SUUREPÄRANE" esimeseks tulnud rühm osaleb näituse parima järglasteklassi võistlusel.

10.14     Paaride võistlus

10.14.1  Klassis hinnatakse ühele omanikule kuuluvat ning ühe händleri poolt esitatavat, samatõulist isasest ja emasest koerast koosnevat paari.  Need koerad on sellel näitusel saavutanud vähemalt hinde „VÄGA HEA“.Klassis ei saa osaleda kutsikad.        

10.14.2  Igale koerte paarile tehakse kirjeldus ning antakse hinne.

10.14.3  Võistlust jätkavad paarid hinnetega "SUUREPÄRANE" ja "VÄGA HEA". Ringikorraldaja reastab paarid kataloogi numbrite järjekorras, esmalt "SUUREPÄRANE" ja nende järel hindega "VÄGA HEA". Seejärel järjestab kohtunik neli paremat paari.

10.14.4  Hindega "SUUREPÄRANE" esimeseks tulnud paar osaleb näituse parima paari võistlusel.

10.15     Näitustel tuleb hinnata kogu rühm ühel päeval.

10.16     Väikese osalejate arvuga näitustel võib rühmavõistlustel moodustada liitrühmad.

10.17     Rühmavõistlustel võib suure tõugude arvuga rühmi jagada vastavalt F.C.I. tõugude klassifikatsioonile alarühmadeks. Kogu rühma peab hindama sama kohtunik.

10.18     Rühmavõistluste võitjad saavad õiguse osaleda "Best in Show" võistlusel.

10.19     Võistlustel "Best in Show", rühmavõistlustel, näituse päeva parima kutsika-, veterani-, juuniori-, kasvatajaklassi-, järglasteklassi- ja paaride  võistlustel omistatud kohtadele vastavad järgmised rosetid:

             1. koht - punase põhivärviga,

             2. koht - sinise põhivärviga,

             3. koht - kollase põhivärviga,

             4. koht - rohelise põhivärviga.

11. CACIB-i kinnitamine

11.1       Ettepanekud CACIB-i määramiseks teeb tõugu hindav kohtunik. Lõpliku kinnituse teeb F.C.I..

11.2       Osalejatele koos rosetiga antud CACIB-i või RES-CACIB-i kaart tõendab kohtuniku otsust..

11.3       Näituse korraldajad peavad kolme kuu jooksul saatma F.C.I.-sse kaks kataloogi ning CACIB-ile ja RES-CACIB-ile kandideerivate koerte nimekirja.

11.4       Näituse korraldajad peavad koos näituse kataloogide ja CACIB-i ning RES-CACIB-i kandidaatide nimekirjade esitamisega tasuma F.C.I.-le näituse tasu iga kataloogi kantud koera kohta. Tasu suuruse määrab F.C.I. Üldkogu.

11.5       Kandideerivate koerte nimekiri peab vastama järgmistele nõuetele:

11.5.1    Koerte numeratsioon algab 1-st ja peab olema katkematu.

11.5.2    Isased ja emased koerad esitatakse eraldi nimekirjades.

11.5.3    Tõu nimetusena peab kasutama tõu päritolumaal kasutatavat nimetust, millele järgneb eestikeelne vaste.

11.5.4    Koera kohta antav informatsioon peab sisaldama:

 •  tõu nimetust ja selle alaliiki,

 •  koera numbrit kataloogis,

 •  koera osalemise klassi,

 •  koera nime,

 •  registrinumbrit,

 •  sugu,

 •  sünnikuupäeva,

 •  omaniku nime,

 •  kohtuniku nime.

11.6.      Kui koera pole esitatud CACIB-i nimekirjas (nt tehnilise vea tõttu), võib kandideerimiskaarti tunnistada tõendina juhul, kui nimistusse pole kantud mõnda teist samast tõust ja soost koera.

12. SERT-i kinnitamine

12.1       Näituse korraldajad peavad 1 kuu jooksul saatma EKL Büroosse kaks tulemustega kataloogi.

12.2       Näituse korraldajad peavad koos näituse kataloogide esitamisega tasuma EKL-ile näituse tasu iga kataloogi kantud koera eest. Tasu suuruse määrab EKL-i juhatus.

13. Näituse toimkonna kohustused seoses kohtunikega

13.1       Kutse kohtunikule peab olema kirjalik, samuti tema nõusolek. Kohtuniku kutsumine tuleb vormistada EKL Juhatuse poolt kinnitatud blanketil.

13.2       Välisriigi kohtunik, kes ei oma rühmakohtuniku õigusi, võib rahvusvahelisel näitusel hinnata rühmavõistlust ainult oma kennelorganisatsiooni kirjalikul loal. Sama kehtib ka "Best in Show" hindamisel väliskohtuniku poolt, kui ta ei ole kõikide tõugude kohtunik.

13.4       Lepinguga kinnitatud näitusest loobumine on lubatud ainult ülimalt tõsistel põhjustel või vastastikusel kokkuleppel. Loobunud pool peab korvama teisele poolele tehtud kulutused.

13.5       Pärast registreerimise lõppu tuleb kohtunikku teavitada tema poolt hinnatavatest tõugudest ning koerte arvust.

13.6       Kui kohtunikuga ei ole kokku lepitud teisiti, peab toimkond korvama või ise tasuma järgmised kohtunikuga seotud kulutused:

13.6.1    Sõidukulud kohtuniku alalisest elukohast näituse toimumise kohta. Need kulud sisaldavad ka kohtuniku lennu-, bussi-, rongijaamast või sadamast hotelli ja tagasi taksosõitu, aga samuti elu- või peatuskoha ja näituse toimumise koha vahelist taksosõitu, kui näituse toimkond ise ei korralda kohtuniku transporti. Arusaamatuste vältimiseks rahvusvaheliste reiside korral on soovitav  toimkonnal ise kohtunikule piletid osta.         Kohtunikul on õigus turismiklassi lennuks, kui vahemaa tema alalise elukoha ja näituse koha vahel ületab 300 km;

13.6.2    Majutuskulud, kaasa arvatud broneerimine. Kohtunik tuleb majutada hotelli ühekohalisse numbrituppa. Kui näituse ajakava tõttu ei ole kohtunikul võimalik saabuda ja lahkuda näituse päevadel, siis tuleb kompenseerida ka näitusele eelnev ja/või järgnev päev;

13.6.3    Reisikindlustused;

13.6.4    Hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid.

13.7       Kohtuniku taskuraha on mitte vähem kui 25 EUR iga hindamispäeva kohta.

13.8       Kohtunikuga peab kokku leppima kasutatava keele suhtes ning tagama seda keelt valdava sekretäri ja ringikorraldaja või tõlgi.

13.9       Kohtunik ei tohi hinnata koeri, kelle omanikuks, kaasomanikuks või kasvatajaks ta on või on olnud;

13.10.    Näituse toimkond peab tagama, et:

13.10.1  Kohtunik ei tuleks näitusele koos osalejatega, kes talle sellel näitusel koeri esitavad ega läviks nendega muul moel enne hindamise lõppu;

13.10.2  Kohtunik ei hindaks päevas üle 80 koera. Kohtuniku eelneval kirjalikul nõusolekul võib ta hinnata 81-100 koera. Vajadusest tõsta hinnatavate koerte arvu ja kohtuniku kirjalikust nõusolekust tuleb näituse toimkonnal EKL-i juhatusele teatada hiljemalt 1 nädal enne näituse toimumist.

13.10.3  Kohtunik ei saaks tutvuda näituse kataloogiga enne näituse lõppu;

13.10.4  Kohtunik ei suitsetaks ega tarbiks alkohoolseid jooke töö ajal.

13.10.5  Kohtuniku vahetuse korral ei hindaks asendav kohtunik eelnevalt teisele kohtunikule registreeritud koeri,  kelle kasvatajaks, omanikuks või kaasomanikuks ta on või on olnud (esitatud dokumentidest lähtudes). Sellisel juhul teatab toimkond  koera omanikule kohtuniku asendusest ja tagastab osalemistasu.

13.10.6  Kohalolevalt kohtunikult ei tohi ära võtta registreerimisel väljakuulutatud tõuge, asendamaks puuduva kohtuniku tõugudega.

14. Ringiabilised

14.1       Igas ringis peab olema vähemalt kaks ringikorraldajat, kellest vähemalt üks on atesteeritud. Ringis võib olla ka tõlk vastavalt käesoleva eeskirjade punktile 13.8.

14.2       Korraldava ringikorraldaja kohustused:

14.2.1    Seada korda hindamiseks vajalik inventar ja atribuutika;

14.2.2    Kutsuda osalejad ringi, järjestada nad numbrite järgi ning vajadusel kontrollida CACIBi, RES-CACIBi ja SERTi saanud koerte märgistust;

14.2.3    Anda kohtunikule informatsiooni muudatustest esitatavate koerte järjekorras või numeratsioonis;

14.2.4    Anda osavõtjatele kätte lindid, rosetid, kaardid, kirjeldused ja auhinnad;

14.2.5    Täita infotabel;

14.2.6    Järgida kohtuniku juhtnööre;

14.2.7    Tagada töörahu ringis;

14.2.8    Vajadusel võtta kasutusele muud turvameetmed.

14.3       Kirjutava ringikorraldaja kohustused:

14.3.1    Kirjutada kirjeldus kohtuniku või tõlgi dikteerimise järgi;

14.3.2    Korraldada ringi töö dokumentatsioon ja täita ringikataloog.

14.4       Näituse toimkonna kohustused seoses ringiabilistega:

14.4.1    Kutse ringiabilisele peab olema kirjalik, samuti tema nõusolek;

14.4.2    Näituse korraldaja peab saatma EKL büroosse, vastavalt kas ühe või kahe kuu jooksul, täidetud blanketi "Näituse toimkonna aruanne Eesti Kennelliidu Ringikorraldajate Kogule" ringiabiliste töökordade arvestuse pidamiseks.´

14.5       Kui ringiabilisega ei ole kokku lepitud teisiti, peab toimkond korvama või ise tasuma järgmised ringiabilisega seotud kulutused:

14.5.1    Sõidukulud alalisest elukohast näituse toimumise kohta.;

14.5.2    Majutuskulud, kaasa arvatud broneerimine;

14.5.3    Töötasu;

14.5.4    Hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid.

15. Kaebused ja karistused

15.1       Kohtuniku hinnang koos omistatud esildistega konkreetse koera kohta on sellel näitusel lõplik. Kohtuniku otsust saab vaidlustada, kui ta on rikkunud protseduurilisi või muid kehtivaid reegleid.

15.2       Eeskirjade rikkumise korral on näituse toimkonnal õigus antud koer kõrvaldada näituselt.

15.3       Protesti protseduuri reeglite rikkumise kohta saab esitada näitusel võistelnud koera omanik või händler näituse toimkonnale kirjalikult hiljemalt antud tõu hindamise päeva lõpuks, tasudes samaaegselt näituse toimkonna poolt määratud kautsjoni. Protesti positiivse lahendi korral tagastatakse kautsjoni summa protesti esitajale.

15.5       Näituse korraldusega seotud kaebused saab esitada Eesti Kennelliidu juhatusele.

...tagasi